OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné obchodní podmínky

 • I. Základní ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

  2. Název: Gradiko s.r.o.
  Sídlo: Gagarinova 440, 783 65 Hlubočky - Mariánské Údolí
  IČ: 07617411
  DIČ: CZ07617411
  Zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 76493
  Adresa pro doručování: Gradiko s.r.o., Ponávka 185/2, 602 00 Brno
  Adresa elektronické pošty: info@gradiko.cz
  Telefon: 541 241 854, 601 546 224, 601 546 854

  3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.gradiko.cz (dále jen „prodávající“).

  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 • 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Kupující bere na vědomí, že jím uvedené údaje v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

  4. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam „hotového" zboží nabízeného prodávajícím k prodeji (tj. v rámci uvedené ceny nelze zboží upravit dle požadavků kupujícího") – (dále jen „zboží bez potisku"), seznam zboží, které prodávající vyrábí kupujícímu na zakázku (dále jen „zboží s potiskem") a seznam setů zboží (tj. zboží, které je možno zakoupit v souboru). Set zboží může být tvořen jak zbožím s potiskem, tak i bez potisku. U každého zboží je uvedena kupní cena jednoho kusu, balení. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Cena zboží nezahrnuje náklady za doručení zboží kupujícímu. Ke zboží s potiskem jsou prodávajícím účtovány další poplatky, které jsou blíže popsány na webových stránkách prodávajícího.

  5. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje tyto informace: objednané zboží, cena, počet kusů u zboží vyráběného na zakázku kupujícího (tj. zboží s potiskem) rovněž informace o parametrech zboží (tj. text, typ a barva písma, apod.). Informace o poplatcích ke zboží s potiskem, způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží a kontaktní údaje na kupujícího, informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

  7. Finální grafické zpracování zasíláme e-mailem k závěrečné kontrole a formálnímu schválení do výroby. Od okamžiku formálního schválení do výroby již nenese prodejce odpovědnost za správnost údajů, gramatickou a typologickou korektnost textu. Okamžikem schválení nelze objednávku stornovat. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit, či odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

  8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například emailem, písemně či telefonicky).

  9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty (=emailovou adresu) kupujícího.

  10. U zboží vyráběného kupujícímu na zakázku (tj. u zboží s potiskem) je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího předem přiměřenou zálohu.

 • 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

  2. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  3. Ke každé zakázce se připočítává standardní cena přípravy výroby. Tato částka zahrnuje grafickou sazbu textu, mailovou korespondenci s korekturami zpracování tiskových podkladů ze schválené finální verze náhledu – export do pdf, vyřazení na tiskový arch a nastavení výrobních zařízení pro konkrétní zakázku. Změna ceny přípravy tisku může nastat v případě požadavku na použití jiných technologií při zpracování zakázky – vždy po předchozí domluvě. Grafik vyhotoví návrh podle vašich instrukcí. Vyhotovený návrh vám zašle e-mailem ke korektuře – ke kontrole vzhledu a správnosti vloženého textu. Grafik bude upravovat návrh na základě vašich připomínek, upravený návrh zašle vždy k nové kontrole. Do výroby se vaše zakázka začne připravovat až s vašim formálním souhlasem. V ceně přípravy výroby jsou započítány maximálně 3 korektury. Korektura zahrnuje kontrolu grafiky a správnost textu. Za dodržení pravidel gramatiky a pravopisu nese odpovědnost kupující. Za každou další korekturu, nezpůsobenou dodavatelem, bude účtován paušální poplatek 121,- Kč s DPH.

  4. Při dotisku již dříve uskutečněné zakázky (tisk z archivovaných dat) nebo při požadavku na tiskovinu bez sazby a tisku textu vám cena za přípravu výroby nebude účtována. Při dotisku – tisku z archivovaných dat – vám bude k formálnímu schválení zaslán aktuální náhled (z důvodu revize dat) a cenová kalkulace (zahrnující výrobu tiskoviny v požadovaném množství, bez sazby za přípravu výroby). Při požadavku na tiskovinu bez sazby a tisku textu vám bude k formálnímu schválení zaslán náhled grafiky bez vloženého textu a cenová kalkulace (zahrnující výrobu tiskoviny v požadovaném množství, bez sazby za přípravu výroby).

  5. Obálky klasické, bílé jsou dodávány ke všem druhům svatebních oznámení zdarma a jsou již zahrnuty v ceně. V případě, že si kupující vybere obálky v designu svatebního oznámení, tedy je dodáno požadované množství bez klasických obálek. V případě výběru designových obálek pouze v částečném počtu, je zakázka doplněna klasickými obálkami. Obálky v designu oznámení mají svou cenu, která je uvedená u produktu. Vyhrazujeme si právo na drobné odchylky, jako je např. změna materiálu nebo barevnosti produktů.

  6. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti - na provozovně prodávajícího proti převzetí zboží; na dobírku - v místě určeném kupujícím v objednávce – v tomto případě odevzdává kupující finanční prostředky přepravci; bezhotovostně převodem - na účet prodávajícího č. 115 – 8320360247/0100 vedený u Komerční banky, a.s., na základě řádné faktury, vystavené před zahájením výroby a kupující je povinen uvést variabilní symbol platby určený prodávajícím. Objednané zboží bude zasláno kupujícímu po připsání platby na účet prodávajícího.

  7. Kromě kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také následující náklady s balením a dodáním zboží určené, dle ceníku prodávajícího zveřejněné na shora uvedených webových stránkách prodávajícího. Zboží může být kupujícímu doručeno prostřednictvím poskytovatele poštovních či zásilkových služeb, popř. si je kupující může vyzvednout na provozovně prodávajícího. Adresa provozovny prodávajícího je zveřejněna na webovém rozhraní obchodu. Pokud si kupující zvolí úhradu kupní ceny bezhotovostně předem na účet prodávajícího, je povinen uhradit poštovné a balné předem spolu s kupní cenou. Není-li dále uvedeno výslovně něco jiného, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

  8. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě, že si kupující vybere platbu předem, je kupní cena splatná formou bezhotovostní platby do 1 pracovního dne od obdržení faktury. Standartní výrobní lhůta je 10 pracovních dnů od písemného schválení autorské korektury + doba doručení. Nejdéle je zboží odesíláno do 14 dnů od shora uvedených termínů, není-li na hlavní stránce webových stránek prodávajícího uvedeno jinak – např. v případě celozávodní dovolené. Zkrácený termín je 5 pracovních dnů s příplatkem 20% z ceny + doba doručení. Objednávky jsou prodávajícím vyřizovány předáním zakázky proti hotovostní úhradě nebo zaslány na dobírku. Kupující bere na vědomí, že mu prodávající není povinen vydat zboží předtím, než kupující v plné výši uhradí kupní cenu zboží včetně veškerých poplatků.

  9. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Za předpokladu, že kupující neuvede variabilní symbol platby nebo jej neuvede správně, bere kupující na vědomí, že prodávající nezjistí, že kupní cena byla kupujícím uhrazena.

  10. Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

  11. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  12. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu, může prodávající zaslat kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej přiloží k zásilce v papírové formě.

 • 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je jiný způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč/den nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího z důvodu uvedeném v předchozí větě, je však kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s neúspěšným pokusem o doručení zboží kupujícímu (zejména poštovné a balné) a dále náklady spojené s vrácením kupní ceny kupujícímu, pokud došlo k úhradě předem.

  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů za opakované doručování zboží předem – tj. před opětovným odesláním zásilky.

  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dokladu o převzetí od přepravce kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

  5. Expediční výlohy dodavatel fakturuje k celkové ceně zakázky. Vychází přitom z platného ceníku České pošty nebo jiného, v objednávce zvoleného dopravce. Zásilky Českou poštou dodavatel zasílá jako tzv. „Balíky do ruky", který je dle obchodních podmínek přepravce doručen zpravidla následující pracovní den po dni podání, ne však později než 7 dnů ode dne podání. Pokud si kupující zvolí jiného přepravce z nabídky, potom se doba doručení i cena přepravy odvíjí od daných přepravních podmínek vybraného přepravce. V expedičních výlohách je již zahrnuta cena balného.

  6. Kompletace – z důvodu možného poškození při přepravě dodáváme tiskoviny v rozloženém stavu. Výjimku tvoří tiskoviny doplněné o neoddělitelné aplikace jako jsou stuhy a jiné komponenty. Ty jsou již z výroby automaticky zkompletované a cena za jejich kompletaci je zahrnuta v ceně produktu. Kompletace je snadná, zahrnuje jen jednoduché úkony bez zvláštních nároků na zručnost kompletujícího – k zakázce bude vždy přiložen složený vzor pro snadnější kompletaci. V případě zájmu je kompletaci možné provést za příplatek (jeho výše bude stanovena individuálně). Pro tuto službu nás prosím kontaktujte mailem na info@gradiko.cz nebo využijte rámeček "Poznámky" v posledním kroku objednávky.

 • 1. Vzhledem k povaze produktu, který je uzpůsoben individuálním požadavkům klienta, což znemožňuje jeho další prodej, není možné objednávku zrušit po schválení grafického náhledu. V případě zrušení ze strany objednavatele po vytištění objednávky je objednavatel povinen uhradit veškeré náklady vzniklé vyhotovením dané objednávky.

  2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Zřejmé vady při obdržení produktu, nejpozději však do 2 týdnů od obdržení. Pozdější reklamace není možná. Skryté vady je nutné reklamovat co nejdříve po zjištění, nejpozději však 6 měsíců po vyhotovení objednávky v rámci zákonné lhůty stanovené pro reklamaci. Jednoduché reklamace je možné vznést telefonicky na čísle 541 241 854, složitější musí být podány písemně na e-mailovou adresu info@gradiko.cz. Při oprávněné reklamaci má prodávající nejdříve právo na náhradní dodávku. Tato dodávka bude uskutečněna zdarma, veškeré náklady včetně dopravy v tomto případě nese dodavatel. Pouze v případě, že náhradní dodávka nebude možná nebo bude chybná má kupující právo požadovat zrušení smlouvy nebo snížení ceny. Při odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit celou objednávku na adresu firmy.

  3. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje a popis závady doložený fotografiemi. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě předložením prodejního dokladu. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o stavu a vyřízení reklamace e-mailovou zprávou nebo telefonicky. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu po předchozí dohodě. Zboží by mělo být zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození.

  4. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit. V případě reklamace zboží e-mailem, telefonicky či poštou bude reklamované zboží zasláno kupujícímu poštou. V případě, že reklamace byla uplatněna kupujícím přímo v sídle prodávajícího je kupující povinen převzít si reklamované zboží v sídle prodávajícího do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena.

  5. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech: - vyskytuje-li se vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny, - vada vznikla na zboží opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží (např. uplynutím životnosti), - je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, - vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

  6. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na opravu, dodání nového zboží, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na opravu nebo přiměřenou slevu. Právo na opravu, dodání nového zboží, výměnu části, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

  7. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího – spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  8. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

 • 1. Ustanovení tohoto článku je určeno výhradně pro kupujícího – spotřebitele. Kupující podnikatel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku.

  2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího (tj. zejména u zboží s potiskem). Zrušení objednávky s tiskem a odstoupení od smlouvy lze do doby zahájení prvních grafických prací. První grafické práce jsou zahájeny po obdržení závazné objednávky.

  3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI.2 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží kupujícím. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu prodávajícího. Kupující může při odstoupení od smlouvy využít přiložený vzorový formulář.

  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI.3 0bchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu předáno nebo prokazatelně odesláno do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Veškeré náklady spojené s navrácením zboží v důsledku odstoupení od smlouvy hradí kupující. To platí i v případě, že zboží nemůže být pro svou povahu vráceno prostřednictvím poštovní cesty.

  5. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

  6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI.3 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu včetně nákladů vynaložených na dodání zboží odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání nabízeného prodávajícím, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající bez ohledu na lhůtu uvedenou v předchozí větě není oprávněn vracet kupujícímu peněžní prostředky, dokud zboží neobdrží anebo mu kupující řádně neprokáže, že mu zboží odeslal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem, nežli mu byly uhrazeny jen tehdy, pokud s tím kupující bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolí jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

  7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Pohledávka z titulu náhrady škody vůči kupujícímu je splatná v den následující, kdy prodávající zjistí, že vrácené zboží vykazuje poškození. Zápočet pohledávek dle tohoto odstavce prodávající provede formou emailu zaslaného na emailovou adresu uvedenou v zákaznickém účtu kupujícího, či písemně na adresu kupujícího uvedenou taktéž v tomto zákaznickém účtu.

  8. Kupující bere na vědomí, že v případě jeho odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku nese náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, že zboží nemůže být pro svoji povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

 • 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, název firmy (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení zákaznického účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém zákaznickém účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace.

 • 1. Kupující, který zadává objednávku na zpracování, prohlašuje, že je výhradním majitelem autorských práv celého materiálu potřebného k výrobě (např. fotografie, tisková data). Následky z případného porušení autorských práv nese sám objednavatel.

 • 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.11.2019