Smuteční texty a mota

 

Stojíte před neradostnou povinností oznámit světu, že jste právě přišli o blízkého člověka. . . chcete to udělat s úctou, důstojností a vážností, které si tento akt žádá. . . cítíte potřebu vložit do oznámení všechen smutek a bolest, které Vás tíží. . . a patrně pro to všechno teď jen těžko hledáte ta správná slova. . .

Rádi bychom Vám tento úkol usnadnili a pokusili se Vás celým oznamovacím procesem provést pomocí několika rad, doporučení a příkladů, jak celou věc uchopit.

Oznámení o úmrtí je pochopitelně velmi osobní, současně by však mělo být věcné a obsahovat praktické informace.
Osobní
rovinu oznámení držíme pomocí pečlivě vybraného designu, správně zvoleného mota, náležitou formou smutečního textu a řadou vhodných přívlastků a pojmenování vztahů k člověku, který nás opustil.
Věcně by smuteční oznámení mělo obsahovat minimálně základní informace jako jméno a příjmení zesnulé/ho, datum úmrtí a údaje o posledním rozloučení (formu, datum, čas a místo). Tato strohá povinná fakta může být vhodné doplnit o sdělení okolností smrti, o "podpis" toho, kdo oznámení činí, o poděkování za projevy soustrasti a případně o adresu, na kterou je možné zasílat kondolence.

Design smutečního oznámení si můžete vybrat v katalogu smutečních tiskovin, text oznámení pak zadáte prostřednictvím formuláře, který obsahuje každý produkt. Veškeré smuteční texty uvedené níže na této stránce jsou součástí textových nabídek ve formuláři a jsou řazeny pod stejnými čísly. Pokud si vyberete text na této stránce, nemusíte ho přepisovat, stačí si zapamatovat jeho číslo a to pak zakliknout v odpovídajícím okně formuláře.

Smuteční moto – je jednou z privátních vsuvek do textu oznámení. Není „povinné“ jako informace o tom kdy a kde se uskuteční pohřeb či kdo a kdy vlastně zemřel, ale bývá běžnou součástí smutečních oznámení, právě díky tomu, že ho činí osobním. Můžeme pomocí něho vyjádřit své momentální emoce, popsat vztah a city, které nás vážou k zemřelé osobě nebo také připomenout radost, kterou zesnulý během svého života přinášel ostatním lidem. Motem mohou být vaše vlastní slova spojená například se společnými osobními prožitky nebo si můžete zvolit některý z výroků slavných osobností či neznámých autorů. U věřících se často volí některý citát z Bible. V každém případě, i když je moto vyjádřením vašich pocitů, mělo by být vybráno s ohledem na osobnost zesnulého.

Náboženský symbol – na našich vzorech smutečních oznámení není náboženský symbol dominantou designu, je to pouze prostá, graficky vyjádřená informace o tom k jaké víře se zesnulý hlásil. V žádném případě to není povinný údaj a v případě, že nechcete náboženské vyznání nijak zdůrazňovat, nemusí být použit. Na parte člověka bez vyznáni by se náboženský symbol neměl vkládat vůbec. Symbol začleňujeme do designu tak, aby dobře korespondoval se zvoleným typem písma a celkově s grafickým pojetím oznámení. V nabídce grafických symbolů ve formuláři jsou ztvárněny: kříž latinský, kříž pravoslavný, kalich, kalich a kříž, kalich a bible, kotva, srdce a kříž, ryba a Davidova hvězda (a to vždy v několika variantách). Pokud nic z nabídnutého nevyhovuje vašim potřebám, můžete do příslušného okna ve formuláři vložit symbol vlastní.

Text smutečního oznámení je obvykle rozčleněn do několika na sebe navazujících bloků:

blok 1 – Oznámení skutečnosti – je to část smutečního textu, která předchází jménu zesnulé/ho. Text může být velmi stručný, až minimalistický zastoupený např. jen symbolem úmrtí a datem († 22. 10. 2019... nebo 22. 10. 2019 zemřel...) nebo se naopak může rozrůst do rozsáhlejší fráze typu Oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček, bratr, švagr a strýc, pan... Za úvodní částí oznámení následuje jméno zesnulé/ho, které je obvykle od ostatního textu odlišeno větším nebo zdobnějším typem písma.

blok 2 – Okolnosti skonu – text, který v oznámení následuje za jménem zesnulého. Tato část textu by měla obsahovat datum úmrtí (pokud již nebylo uvedeno v úvodní části před jménem) a může nebo nemusí obsahovat další informace jako je příčina smrti nebo věk zesnulé/ho. Např. Zesnul po krátké těžké nemoci dne 22. října 2019 ve věku nedožitých 83 let.

blok 3 – Informace o posledním rozloučení – kdy a kde se poslední rozloučení koná, jakou bude mít formu, zda bude probíhat jen v rodinném kruhu nebo se mohou zúčastnit i přátelé a známí. Např. Poslední rozloučení se bude konat ve středu 30. října 2019 v 15 hodin v obřadní síni krematoria města Brna. nebo Poslední rozloučení s naším drahým tatínkem proběhlo dne 28. října 2019 v úzkém kruhu rodinném.

Poděkování – první z nepovinných dodatků (může a nemusí být) – poděkování může být obsaženo přímo na smutečním oznámení nebo můžeme poděkovat prostřednictvím samostatné kartičky, tzv. komplimentky, která se přiloží k oznámení (druhou stranu doplňkové kartičky můžeme využít např. pro pozvání na smuteční hostinu po obřadu). Děkujeme obvykle dopředu za kondolence (projevy soustrasti) nebo za vyjádřenou podporu v těžkém, emočně vypjatém období.

Kdo se loučí – další z nepovinných dodatků – jedná se o jakousi formu podpisu toho, kdo oznámení činí, zmínka o nejbližších pozůstalých v podobě: křestní jméno + vztah k zesnulému. Např. S láskou vzpomíná manželka Anna, dcera Alžběta a syn Zbyšek s rodinami. 

Adresa – poslední z nepovinných dodatků – může a nemusí být na oznámení uvedena. Trend dnešní doby směřuje spíše k tomu adresy neuvádět, na druhé straně ale uvedení adresy může mít svůj praktický význam pro ty, kteří vám budou chtít poslat kondolenci. Uvedení adresy je na vašem zvážení.

 

Smuteční moto

Smuteční moto 1
… žít je tak složité a umřít tak prosté…
Olga Scheinpflugová

Smuteční moto 2
A přišla dlouhá noc a po ní žádné ráno…
Olga Scheinpflugová

Smuteční moto 3
O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností.
Robert Fulghum

Smuteční moto 4
Lidé, kteří jsou pro nás důležití, zanechávají svůj otisk v našich životech.
Ať už ve skutečnosti zůstanou nebo odejdou, v našich srdcích jsou napořád, protože je pomáhali utvářet.
A proto se na ně nedá nijak zapomenout.
Rachel Cohn, David Levithan

Smuteční moto 5
A za vše, za vše dík.
Za lásku, jaká byla, za život, jaký byl...
Donát Šajner

Smuteční moto 6
Je země mrtvých a je země těch, kdo žijí a mezi nimi láska,
to je most, který všechno přetrvá a všemu dává smysl.
Thornton Wilder

Smuteční moto 7
Až umřu, nic na tomto světě se nestane a nezmění,
jen srdcí několik se zachvěje v rose jak k ránu květiny,
tisíce umřely, tisíce se mnou umrou, tisíce na smrt jsou znavení,
neboť v smrti a zrození nikdo nezůstal jediný.
Jiří Wolker

Smuteční moto 8
Až umřu, nic na tomto světě se nestane a nezmění,
jen srdcí několik se zachvěje v rose jak k ránu květiny…
Jiří Wolker

Smuteční moto 9
Smrti se nebojím, smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého…
Jiří Wolker

Smuteční moto 10
… smrti se nebojím, smrt není zlá, ve smrti nejsem sám…
Jiří Wolker

Smuteční moto 11
Až umřu, na světě nic se nestane a nezmění,
jenom já ztratím svou bídu a změním se ze všeho,
snad stanu se možná stromem, možná člověkem, možná hromadou kamení,
smrti se nebojím, smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého.
Jiří Wolker

Smuteční moto 12
Když vám nečekaně zemře osoba blízká a drahá, neztratíte ji najednou; ztrácíte ji postupně a dlouho – jak plyne čas,
přestanou jí docházet dopisy, z polštářů vyvane její vůně, a nakonec se vytratí i její šaty ve skříni a prádelníku.
Stále přibývá částí, které z ní postrádáte.
A jednou přijde den, kdy zvlášť silně pocítíte, že vám nějaká určitá část chybí,
a tehdy si uvědomíte, že je pryč, navždycky – a pak zas přijde další den a další určitá chybějící část.
John Irving

Smuteční moto 13
Nejdéle nežil člověk, který má nejvíc let, ale ten, kdo si svůj život nejvíce procítil.
Jean Jacques Rousseau

Smuteční moto 14
Celý lidský život je jen cesta ke smrti.
Lucius Annaeus Seneca

Smuteční moto 15
Není pravda, že se každý bojí smrti, neboť nikdo neví, zda není pro člověka nejvyšším požehnáním.
Sókratés

Smuteční moto 16
Smrt by měla být klidným přitakáním, láskyplným rozloučením se starými přáteli, se světem. Neměla by v ní být obsažena ani stopa tragédie.
Osho

Smuteční moto 17
Kdo se nebojí života, nebojí se ani smrti.
Arthur Schopenhauer

Smuteční moto 18
Nyní je čas – pro mě, abych zemřel, a pro vás, abyste žili.
Pouze Bůh ví, kdo z nás je na tom lépe.
Sókratés

Smuteční moto 19
Kdo v srdci žije, neumírá.
František Hrubín

Smuteční moto 20
Umírání je vlastně účelem bytí.
Arthur Schopenhauer

Smuteční moto 21
Život je nemoc a smrt začíná narozením. Každé vydechnutí a každý tep srdce je zároveň tak trochu umíráním – malým krůčkem ke konci.
Erich Maria Remarque

Smuteční moto 22
Smrt se neřídí našimi plány.
Moliere

Smuteční moto 23
Je krásné, že člověku je tak zatěžko přesvědčit se o smrti toho, jehož milujeme.
Friedrich Hölderlin

Smuteční moto 24
Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.
Sigmund Freud

Smuteční moto 25
Rozumný jedinec by se neměl bát smrti, neboť jde o přirozenou životní událost.
Marcus Aurelius

Smuteční moto 26
Život jako celek nepřikládá smrti váhu.
Rabíndranáth Thákur

Smuteční moto 27
Žádná smrt není zlá, předchází-li jí život dobrý.
Kramerius

Smuteční moto 28
Nepátrej, co bude potom, nehleď na svět s nechutí,
kdo se smířil s životem, smíří se i se smrtí.
Milan Lasica

Smuteční moto 29
Všichni jsme už od narození odsouzeni k smrti.
George Bernard Shaw

Smuteční moto 30
Smrt je odpoutáním od všech bolestí a hranicí, kterou naše utrpení již nepřekročí.
Smrt nás ukládá do toho klidu, kde jsme spočívali před svým narozením.
Lucius Annaeus Seneca

Smuteční moto 31
Deficit omne, quod nascitur. (Vše, co se rodí, umírá.)
Quintilian

Smuteční moto 32
Smrt je největší dar přírody.
Plinius starší

Smuteční moto 33
Zemřít je právě tak přirozené jako narodit se, snad je to dokonce i stejně bolestné.
Francis Bacon

Smuteční moto 34
…také umírání je jeden z našich životních úkolů, proto postačí také v této věci splnit svou povinnost.
Marcus Aurelius

Smuteční moto 35
Smrt se nám celý život směje. Proč bychom se my nemohli smát jí.
Marcus Aurelius

Smuteční moto 36
Smrt znamená vždy poslední tečku za slovem „Život“.
Margita Figuli

Smuteční moto 37
Co dává smysl životu, dává smysl i smrti.
Antoine de Saint-Exeupéry

Smuteční moto 38
Každý krok v životě je krokem ke smrti.
Casimir Delavigne

Smuteční moto 39
Kdo věří, nikdy není sám – ani během života, ani během smrti.
Benedikt XVI.

Smuteční moto 40
Nejlepší smrt má ten, kdo umíraje je oplakáván svými.
Lucius Annaeus Seneca

Smuteční moto 41
Smrt je někdy trestem, často darem, pro mnohé dobrodiním.
Lucius Annaeus Seneca

Smuteční moto 42
Popel vše srovná; nerovni se rodíme, rovni umíráme.
Lucius Annaeus Seneca

Smuteční moto 43
Smrt tedy ničím není a nás se netýká v ničem, protože podstata duše je nesmrtelná zřejmě.
Titus Lucretius Carus

Smuteční moto 44
Teprve až smrt zarámuje život, portrét je doopravdy zavěšen na zdi.
William James

Smuteční moto 45
Pro nás se to nazývá a je to smrt, když zemřeme, ale pro Boha je to spánek – tak tichý, že tišší už být nemůže.
Martin Luther

Smuteční moto 46
Smrt je ze všeho to poslední.
Marcus Tullius Cicero

Smuteční moto 47
Největší poklad na světě
je srdce drahé matky,
a kdo je ztratil, chudý jest,
byť největší měl statky.
Jan Neruda

Smuteční moto 48
Ten život stálý boj
a mír jen bezděky,
a smrt jen krátký boj
a poklid navěky.
J. Kollár

Smuteční moto 49
Není smrti, zůstává věčně živý,
kdo spravedlivý byl a dobrotivý.
František Halas

Smuteční moto 50
Čas, bratr mého srdce, jež jde
a odměřuje mi hodiny bytí,
zaváhá, zhroutí se do tváře mé,
usne a zavoní jak kvítí.
Josef Hora

Smuteční moto 51
Rodné brázdy v šíř i v dál,
co mi vás jen Pánbůh přál,
co se já vás naoséval,
naoral!

Až té trávy neseté
na mém hrobě rozkvete,
čí pak vy, mé rodné brázdy,
budete?

Kdo tu bude u vás stát,
kdo vás bude míti rád,
kdo k vám přijde, rodné brázdy,
zaorat?

Rodné brázdy v šíř i v dál,
rád bych potom z hrobu vstal
říct mu, aby jako já vás
miloval!
Josef Václav Sládek

Smuteční moto 52
Jaký úděl umlknout v té chvíli,
odejít a umlčet nemohoucně v okamžiku,
kdy se vyplnily sny,
které jsi vzýval tak vroucně!
Jaroslav Seifert

Smuteční moto 53
Zvedám jí ruku. Je v ní chlad,
prsty jsou přitisklé k dlani.
Kytičku chci jí do nich dát,
už naposledy tentokrát.
A ještě se mi brání.
Jaroslav Seifert

Smuteční moto 54
Není tu třeba slz a není třeba nářku,
ni pokání a trpkých výčitek.
Vždyť v majestátu smrti
ni zrnko není hany,
je velebný jen klid.
John Milton

Smuteční moto 55
Na shledanou, drahý, na shledanou,
zůstaneš mi v srdci na věky.
Rozejdeme se, není na vybranou.
Svede nás až zítřek daleký.

Na shledanou, bez slov, bez loučení,
ožel stesk i smutek někdejší,
umřít – na tom nic nového není,
ani žít však není novější.
Sergej Jesenin

Smuteční moto 56
Já půjdu tam, kam všechna pokolení odešla.
A lesy budou stále v slunci snít a vody dřímat v lesku bílých hvězd.
Julius Zeyer

Smuteční moto 57
Ze všeho jediná zbylas nám, matičko,
vychladlé zemi jak podzimní sluníčko,
podzimní sluníčko neslní, nepálí,
přece se zatřesem, když se nám zakalí.
Jan Neruda

Smuteční moto 58
Život je jako rosa na trávě – tak rychle uplyne.
Julius Zeyer

Smuteční moto 59
A láska zůstala – ta smrti nezná.

Smuteční moto 60
Odešel dobrý člověk…

Smuteční moto 61
Až tady nebudu, zmizí jak sen,
co jsem si ponechal pro sebe jen.
Až tady nebudu, žít bude dál
v druhých, co jsem jim v životě dal.

Smuteční moto 62
Co vděkem za lásku a péči Tvou Ti můžeme dát –
hrst krásných květů naposled, a pak jen vzpomínat...

Smuteční moto 63
Dotlouklo srdce Tvé znavené, uhasl oka svit,
budiž Ti, drahý tatínku, za všechno vřelý dík.
---
Dotlouklo srdce Tvé znavené, uhasl oka svit,
budiž Ti, drahá maminko, za všechno vřelý dík.

Smuteční moto 64
Dotlouklo srdce drahého tatínka,
odešlo na věčnost spát.
Tatínku zlatý, zůstaneš s námi
ve věčných vzpomínkách.
---
Dotlouklo srdce drahé maminky,
odešlo na věčnost spát.
Maminko zlatá, zůstaneš s námi
ve věčných vzpomínkách.

Smuteční moto 65
Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima drahýma se již nepodíváš,
teď klidným spánkem odpočíváš.

Smuteční moto 66
Jak tiše žil, tak tiše odešel,
skromný ve svém životě,
velký ve své lásce a dobrotě.
---
Jak tiše žila, tak tiše odešla,
skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě.

Smuteční moto 67
Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.

Smuteční moto 68
V našem srdci žiješ věčně dále –
spi sladce, vždyť se opět shledáme.

Smuteční moto 69
Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.

Smuteční moto 70
Zvykli jsme si na život ve dvou a jeden pro druhého…
Bylo to hezké a bylo nám spolu dobře.

Smuteční moto 71
Posílám pozdrav poslední...
všem, kdo měl mne rád,
mně se víc nerozední,
já budu spát.

Smuteční moto 72
Přestalo tlouci srdce Tvé znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Bolestí znaveno přestalo bít,
nebylo léku, jímž mohlo žít.

Smuteční moto 73
Za srdce otcovské na světě náhrady není,
proto je tolik bolestné s tatínkem rozloučení.
---
Za srdce mateřské na světě náhrady není,
proto je tolik bolestné s maminkou rozloučení.

Smuteční moto 74
Neplačte drazí, že odcházím spát,
jak pokynul mi Osud.
Ve věčné noci bude se mi zdát,
že žiji s Vámi dosud.

Smuteční moto 75
Neplačte, že jsem odešel,
ten klid a mír mi přejte,
jen věčné světlo vzpomínky
mi stále zachovejte.
---
Neplačte, že jsem odešla,
ten klid a mír mi přejte,
jen věčné světlo vzpomínky
mi stále zachovejte.

Smuteční moto 76
Jediná na světě, kdo by ji neměl rád,
jež umí odpouštět a tolik milovat,
na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka,
ta bytost nejdražší – to je Tvá maminka.

Smuteční moto 77
Nezemřel jsem, neboť vím,
že budu žít stále v srdcích těch,
kteří mne milovali.
---
Nezemřela jsem, neboť vím,
že budu žít stále v srdcích těch,
kteří mne milovali.

Smuteční moto 78
Odešel's, drahý, bez slůvka rozloučení,
tak náhle, že těžko k uvěření...
---
Odešla's, drahá, bez slůvka rozloučení,
tak náhle, že těžko k uvěření...

Smuteční moto 79
Úsměv měl na rtech,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
---
Úsměv měla na rtech,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...

Smuteční moto 80
Po krátkých cestách chodili jsme spolu,
na dalekou odešel jsi sám.
---
Po krátkých cestách chodili jsme spolu,
na dalekou odešla jsi sama.

Smuteční moto 81
Maminko naše zlatá,
vzpomínka na Tebe vždycky svatá,
v srdci nás bude hřát.

Smuteční moto 82
Jak tiše žil, tak tiše odešel…
---
Jak tiše žila, tak tiše odešla…

Smuteční moto 83
Odešel’s nám, tatínku drahý,
láska a vzpomínky na Tebe zůstanou.
---
Odešla’s nám, maminko drahá,
láska a vzpomínky na Tebe zůstanou.

Smuteční moto 84
Buď vůle Tvá,
jako v nebi, tak i na zemi.

Smuteční moto 85
Bůh pokynul a srdce upřímné a milující
navždy zastavilo tlukot svůj...

Smuteční moto 86
V náruč Boží, odkud jsme vyšli,
večer se všichni vrátíme zas.

Smuteční moto 87
Jdu k Tobě Pane,
za hlasem Tvým jsem šel,
Ty poskytneš mi příbytek,
kde nebude již žal...

Smuteční moto 88
Nevíme dne ani hodiny...

Smuteční moto 89
Dnové moji jsou jako stín nachýlený
a já jako tráva uvadl jsem.
Žalm 102,12

Smuteční moto 90
Byť se mi dostalo jíti
přes údolí stínů smrti,
nebudu se báti zlého,
neboť Ty se mnou jsi.
Žalm 23, 4

Smuteční moto 91
Buď vůle Tvá...

Smuteční moto 92
Blahoslavení čistého srdce,
neboť oni Boha viděti budou.
Mat. 5, 8

Smuteční moto 93
Já jsem vzkříšení i život.
Kdo věří ve mne,
byť pak i umřel, živ bude.
Jan 11, 23

Smuteční moto 94
Blahoslavení jsou od této chvíle mrtví,
kteří v Pánu umírají. Duch zajisté dá jim,
aby odpočinuli od prací svých,
skutkové pak jejich jdou za nimi.
Zjev. 14, 13

Smuteční moto 95
Můj Vykupitel žije, to jedno vím,
a že nakonec se nad prachem postaví
Job. 19, 25

Smuteční moto 96
Uval na Hospodina cestu svou,
slož v něm naději,
on zajisté všecko spraví.
Žalm 37, 5

Smuteční moto 97
Nyní pak zůstává víra, naděje a láska,
to tré, ale největší z nich láska.
I. epištola Pavla ke Kor., Kap. 13, 13

Smuteční moto 98
Musíme skrze mnohá soužení vejíti
do království božího.
Skut. apoštolské 14, 22

Smuteční moto 99
Byť mi se dostalo jíti
přes údolí stínu smrti,
nebuduť se báti zlého,
nebo ty se mnou jsi…
Žalm 23, 4

Smuteční moto 100
Ač tělo i srdce mé hyne,
skála srdce mého, a díl můj
Bůh jest na věky.
Žalm 73, 26

 

Náboženský symbol

Kříž – latinský 

 

 

 

Kříž – pravoslavný

   

 

 

 

Kalich

   

 

 

 

Kalich a kříž

   

 

 

 

Kalich a bible

   

 

 

 

Kotva

   

 

 

 

Srdce a kříž

   

 

 

 

Ryba

   

 

 

Davidova hvězda

   

 

 

 

 

Text smutečního oznámení

Jak pracovat s předpřipraveným textem v nabídkách:
1. Celý smuteční text sestavujete postupně z jednotlivých na sebe navazujících bloků. Každý textový blok má samostatnou nabídku ustálených frází. Text vybraný z nabídky následně doladíte k obrazu svému a doplníte o skutečná data. Postup na první pohled nepůsobí právě triviálně, ale ve skutečnosti triviální je a velmi intuitivní.
2. Ustálené fráze v nabídkách jsou sestaveny tak, abychom Vám poskytli alternativní možnosti vyjádření.
    – lomítkem (/) nebo středníkem (;) jsou v textu odděleny různé varianty slovních obratů;
    – v hranatých závorkách [...] jsou umístěny slovní obraty, které je možné bez změny významu textu použít nebo vynechat;
    – kurzívou jsou psány části, které je třeba nahradit skutečnými daty.
3. U vybrané fráze:
    – odstraňte z textu slovní obraty, které Vám nejsou vlastní, ponechte jen ty, které chcete použít;
    – doplňte relevantní údaje (skutečná data) místo textu psaného kurzívou.
4. Níže pod vybranou frází naleznete jako pomůcku alternativní slovní obraty a pod nimi příklady jak může vypadat upravený text.

 

blok 1 – Oznámení skutečnosti


text 1.1
[datum] zemřel/a [náš/naše] doplňte rodinné vazby, které chcete, aby byly uvedeny, [pan/í]…

Alternativy: zemřel/a; zesnul/a; opustil/a nás [navždy]; [navždy] odešel/a [z tohoto světa]; skonal/a
Alternativy: manžel/manželka, muž/žena, tatínek/maminka, dědeček/babička, pradědeček/prababička, strýc/teta, prastrýc/prateta, švagr/švagrová, syn/dcera, bratr/sestra, vnuk/vnučka

Příklady:
zemřel
Jan Novák ...

25. 9. 2019 nás navždy opustila paní
Jan Nováková …


text 1.2
Oznamujeme [všem příbuzným, přátelům a známým], že zemřel/a náš/naše [drahý/á; milý/á; milovaný/á] doplňte rodinné vazby, které chcete, aby byly uvedeny, [pan/í]…

Alternativy: oznamujeme; dáváme na vědomí
Alternativy: zemřel/a; zesnul/a; opustil/a nás [navždy]; [navždy] odešel/a [z tohoto světa]; skonal/a
Alternativy: manžel/manželka, muž/žena, tatínek/maminka, dědeček/babička, pradědeček/prababička, strýc/teta, prastrýc/prateta, švagr/švagrová, syn/dcera, bratr/sestra, vnuk/vnučka

Příklady:
Oznamujeme všem, že zemřela naše maminka,
paní
Jana Nováková…

Oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že navždy odešel z tohoto světa 
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan
Jan Novák...


text 1.3
Se smutkem [v srdci; v duši] oznamujeme [všem příbuzným, přátelům a známým], že nás navždy opustil/a náš/naše [drahý/á; milý/á; milovaný/á] doplňte rodinné vazby, které chcete, aby byly uvedeny, [pan/í]…

Alternativy: oznamujeme; dáváme na vědomí
Alternativy: zemřel/a; zesnul/a; opustil/a nás [navždy]; [navždy] odešel/a [z tohoto světa]; skonal/a
Alternativy: manžel/manželka, muž/žena, tatínek/maminka, dědeček/babička, pradědeček/prababička, strýc/teta, prastrýc/prateta, švagr/švagrová, syn/dcera, bratr/sestra, vnuk/vnučka

Příklady:
Se smutkem oznamujeme všem,
že nás navždy opustila milovaná maminka, babička a teta,
paní
Jana Nováková...

Se smutkem v duši oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že zesnul náš drahý bratr, strýc a prastrýc
pan
Jan Novák...


text 1.4
S bolestí [v srdci; v duši] oznamujeme smutnou zprávu, že [od nás] navždy odešel/a náš/naše [drahý/á; milý/á; milovaný/á] doplňte rodinné vazby, které chcete, aby byly uvedeny, [pan/í]…  

Alternativy: oznamujeme; dáváme na vědomí
Alternativy: zemřel/a; zesnul/a; opustil/a nás [navždy]; [navždy] odešel/a [z tohoto světa]; skonal/a
Alternativy: manžel/manželka, muž/žena, tatínek/maminka, dědeček/babička, pradědeček/prababička, strýc/teta, prastrýc/prateta, švagr/švagrová, syn/dcera, bratr/sestra, vnuk/vnučka

Příklady:
S bolestí v srdcích oznamujeme smutnou zprávu, že zesnul náš drahý tatínek a dědeček,
pan
Jan Novák…

S bolestí v duši oznamujeme smutnou zprávu,
že nás navždy opustila naše drahá a milovaná
babička a prababička
paní 
Jana Nováková...


text 1.5
S [nezměrnou] bolestí a zármutkem oznamujeme [všem příbuzným, přátelům a známým], že zesnul/a náš/naše [drahý/á; milý/á; milovaný/á] doplňte rodinné vazby, které chcete, aby byly uvedeny, [pan/í]…

Alternativy: oznamujeme; dáváme na vědomí
Alternativy: zemřel/a; zesnul/a; opustil/a nás [navždy]; [navždy] odešel/a [z tohoto světa]; skonal/a
Alternativy: manžel/manželka, muž/žena, tatínek/maminka, dědeček/babička, pradědeček/prababička, strýc/teta, prastrýc/prateta, švagr/švagrová, syn/dcera, bratr/sestra, vnuk/vnučka

Příklady:
S bolestí a zármutkem oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že navždy odešla z tohoto světa
paní
Jana Nováková,
milovaná manželka, maminka, babička, prababička, sestra, švagrová, teta a prateta...

S nezměrnou bolestí v srdcích oznamujeme,
že zesnul náš drahý tatínek a dědeček,
pan
Jan Novák…


text 1.6
Dnes píšeme slova nejtěžší a s bolestí [v srdci; v duši] oznamujeme [všem příbuzným, přátelům a známým], že nás navždy opustil/a náš/naše [drahý/á; milý/á; milovaný/á] doplňte rodinné vazby, které chcete, aby byly uvedeny, [pan/í]…

Alternativy: oznamujeme; dáváme na vědomí
Alternativy: zemřel/a; zesnul/a; opustil/a nás [navždy]; [navždy] odešel/a [z tohoto světa]; skonal/a
Alternativy: manžel/manželka, muž/žena, tatínek/maminka, dědeček/babička, pradědeček/prababička, strýc/teta, prastrýc/prateta, švagr/švagrová, syn/dcera, bratr/sestra, vnuk/vnučka

Příklady:
Dnes píšeme slova nejtěžší a s bolestí v srdci oznamujeme všem,
že nás navždy opustila naše drahá a milovaná manželka,
maminka, babička, prababička, sestra, teta a švagrová,
paní
Jana Nováková…

Dnes píšeme slova nejtěžší a s nezměrnou bolestí dáváme na vědomí
všem příbuzným, přátelům na známým, že zemřel pan 
Jan Novák,
náš milý tatínek, dědeček a pradědeček…


text 1.7
V hlubokém zármutku oznamujeme [všem příbuzným, přátelům a známým], že nás navždy opustil/a náš/naše [drahý/á; milý/á; milovaný/á] doplňte rodinné vazby, které chcete, aby byly uvedeny, [pan/í]…

Alternativy: oznamujeme; dáváme na vědomí
Alternativy: zemřel/a; zesnul/a; opustil/a nás [navždy]; [navždy] odešel/a [z tohoto světa]; skonal/a
Alternativy: manžel/manželka, muž/žena, tatínek/maminka, dědeček/babička, pradědeček/prababička, strýc/teta, prastrýc/prateta, švagr/švagrová, syn/dcera, bratr/sestra, vnuk/vnučka

V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr a švagr,
pan
Jan Novák…

V hlubokém zármutku oznamujeme, že z tohoto světa navždy odešla
paní
Jana Nováková,
drahá a milovaná
manželka, maminka, babička, prababička, sestra, teta a švagrová...


text 1.8
Hluboce zarmouceni dáváme na vědomí [všem příbuzným, přátelům a známým], že z tohoto života navždy odešel/a náš/naše [drahý/á; milý/á; milovaný/á] doplňte rodinné vazby, které chcete, aby byly uvedeny, [pan/í]…

Alternativy: oznamujeme; dáváme na vědomí
Alternativy: zemřel/a; zesnul/a; opustil/a nás [navždy]; [navždy] odešel/a [z tohoto světa]; skonal/a
Alternativy: manžel/manželka, muž/žena, tatínek/maminka, dědeček/babička, pradědeček/prababička, strýc/teta, prastrýc/prateta, švagr/švagrová, syn/dcera, bratr/sestra, vnuk/vnučka

Příklady:
Hluboce zarmouceni dáváme na vědomí,
že z tohoto života navždy odešla
paní
Jana Nováková
naše milovaná sestra, teta a prateta,…

Hluboce zarmouceni dáváme na vědomí všem,
že nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, 
pan
Jan Novák...


text 1.9
S [nezměrnou] bolestí [a zármutkem] oznamujeme [všem příbuzným, přátelům a známým], že datum úmrtí zemřel/a náš/naše doplňte rodinné vazby, které chcete, aby byly uvedeny, [paní]…

Alternativy: oznamujeme; dáváme na vědomí
Alternativy: zemřel/a; zesnul/a; opustil/a nás [navždy]; [navždy] odešel/a [z tohoto světa]; skonal/a
Alternativy: manžel/manželka, muž/žena, tatínek/maminka, dědeček/babička, pradědeček/prababička, strýc/teta, prastrýc/prateta, švagr/švagrová, syn/dcera, bratr/sestra, vnuk/vnučka

Příklady:
S nezměrnou bolestí oznamujeme všem,
že 27. ledna 2020 po dlouhé nemoci ve věku 58 let,
zemřela naše maminka, sestra a babička,
paní
Jana Nováková...

S bolestí a zármutkem dáváme na vědomí,
že 28. 9. 2019 zemřel pan
Jan Novák...


text 1.10
Se smutkem, ale s důvěrou, že Boží láska je silnější než smrt, oznamujeme [všem příbuzným, přátelům a známým], že nás navždy opustil/a náš/naše [drahý/á; milý/á; milovaný/á] doplňte rodinné vazby, které chcete, aby byly uvedeny, [pan/í]…

Alternativy: oznamujeme; dáváme na vědomí
Alternativy: zemřel/a; zesnul/a; opustil/a nás [navždy]; [navždy] odešel/a [z tohoto světa]; skonal/a
Alternativy: manžel/manželka, muž/žena, tatínek/maminka, dědeček/babička, pradědeček/prababička, strýc/teta, prastrýc/prateta, švagr/švagrová, syn/dcera, bratr/sestra, vnuk/vnučka

Příklad:
Se smutkem, ale s důvěrou, že boží láska je silnější než smrt,
oznamujeme všem, že nás navždy opustil náš bratr, švagr a strýc,
pan
Jan Novák...

 

blok 2 – Okolnosti skonu


text 2.1
*datum narození – †datum úmrtí

Příklady:
* 22. 5. 1946 – † 17. 6. 2019
* 22. května 1946 – † 17. června 2019


text 2.2
Zemřel/a [dne] datum úmrtí ve věku [nedožitých] … let.

Alternativy: zemřel/a; zesnul/a; opustil/a nás [na vždy]; [na vždy] odešel/a [z tohoto světa]; skonal/a

Příklady:
Zesnula 17. 6. 2019 ve věku nedožitých 73 let.
Zemřel ve věku 68 let dne 17. června 2019.


text 2.3
Zemřel/a tiše/klidně [dne] datum úmrtí ve věku [nedožitých] … let.

Alternativy: zemřel/a; zesnul/a; opustil/a nás [na vždy]; [na vždy] odešel/a [z tohoto světa]; skonal/a  

Příklady:
Zesnula tiše, ve spánku, po dlouhé těžké nemoci 17. 6. 2019, ve věku nedožitých 73 let.
Zemřel klidně ve věku 68 let, po krátké nemoci dne 17. června 2019.


text 2.4
Zemřel/a náhle/nečekaně/tragicky/v tichosti [dne] datum úmrtí ve věku [nedožitých] … let.

Alternativy: zemřel/a; zesnul/a; opustil/a nás [na vždy]; [na vždy] odešel/a [z tohoto světa]; skonal/a

Příklady:
Odešel náhle a nečekaně 17. 6. 2019 ve věku nedožitých 73 let.
Zemřela tragicky ve věku 68 let dne 17. června 2019.


text 2.5
Zemřel/a po dlouhé/krátké/těžké nemoci [dne] datum úmrtí ve věku [nedožitých] … let.

Alternativy: zemřel/a; zesnul/a; opustil/a nás [na vždy]; [na vždy] odešel/a [z tohoto světa]; skonal/a

Příklady:
Zesnula po dlouhé těžké nemoci 17. 6. 2019 ve večerních hodinách, ve věku nedožitých 73 let.
Zemřel nečekaně ve věku 68 let, po krátké nemoci dne 17. června 2019.

 

blok 3 – Informace o posledním rozloučení


text 3.1
Poslední rozloučení se bude konat/proběhne/se uskuteční [dne] datumv čashodin v místo.

Alternativy: poslední rozloučení; smuteční rozloučení; smuteční obřad; církevní obřad; pohřeb

Příklady:
Poslední rozloučení se bude konat
ve středu dne 27. června 2019 ve 14 hodin
v obřadní síni na hřbitově v Nezamyslicích.

Církevní obřad se uskuteční
ve středu dne 27. června 2019 ve 14 hodin
v obřadní síni na hřbitově v Nezamyslicích.


text 3.2
Naposledy se s ním/s ní rozloučíme [dne] datumv čashodin v místo.

Příklad:
Naposledy se s ní rozloučíme 27. června 2019 ve 14 hodin
v obřadní síni na hřbitově v Nezamyslicích.


text 3.3
Na jeho/její poslední cestě ho/ji [společně] doprovodíme [dne] datumv čashodin v místo.

Příklad:
Na jeho poslední cestě ho společně doprovodíme
ve středu dne 27. června 2019 ve 14 hodin
v obřadní síni na hřbitově v Nezamyslicích.


text 3.4
Věnujte tichou vzpomínku a přijďte se naposledy rozloučit [dne] datumv čas hodin do místo.

Příklad:
Věnujte tichou vzpomínku a přijďte se naposledy rozloučit
ve středu dne 27. června 2019 ve 14 hodin
do obřadní síně krematoria města Brna.


text 3.5
Připojte se k nám při posledním rozloučení, které se bude konat/proběhne/se uskuteční [dne] datumv čas hodin v místo.

Alternativy: poslední rozloučení; smuteční rozloučení; smuteční obřad; církevní obřad; pohřeb

Příklad:
Připojte se k nám při posledním rozloučení, které se bude konat
ve středu dne 27. června 2019 ve 14 hodin
v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1.


text 3.6
Budeme rádi, když se k nám připojíte při posledním rozloučení, které se bude konat/proběhne/se uskuteční [dne] datumv čashodin v místo.

Alternativy: poslední rozloučení; smuteční rozloučení; smuteční obřad; církevní obřad; pohřeb

Příklad:
Budeme rádi, když se k nám připojíte při posledním rozloučení,
které proběhne ve středu dne 27. června 2019 ve 14 hodin
v obřadní síni na hřbitově v Nezamyslicích.


text 3.7
Poslední rozloučení se bude konat/proběhne/se uskuteční pouze v [úzkém/nejužším] kruhu rodiny.
[Děkujeme, že respektujete toto přání. / Respektujte, prosím, toto přání. Děkujeme.]

Alternativy: poslední rozloučení; smuteční rozloučení; smuteční obřad; církevní obřad; pohřeb

Pozn.: Tento slovní obrat lze použít i v minulém čase a může být doplněn o datum, čas a místo obřadu.

Příklady:
Poslední rozloučení se bude konat pouze v úzkém kruhu rodiny dne 27. června 2019.
Děkujeme, že respektujete toto přání.

Poslední rozloučení proběhlo dne 27. června 2019 pouze v úzkém kruhu rodiny.


text 3.8
Na přání zesnulé/ho se poslední rozloučení se bude konat/proběhne/se uskuteční pouze v úzkém/nejužším kruhu rodinném.
[Děkujeme, že respektujete toto přání. / Respektujte, prosím, toto přání. Děkujeme.]

Alternativy: poslední rozloučení; smuteční rozloučení; smuteční obřad; církevní obřad; pohřeb

Pozn.: Tento slovní obrat lze použít i v minulém čase a může být doplněn o datum, čas a místo obřadu.

Příklady:
Na přání zesnulé se poslední rozloučení uskuteční pouze v úzkém kruhu rodinném.
Respektujte, prosím, toto přání. Děkujeme.

Na přání zesnulého se poslední rozloučení konalo
pouze v nejužším kruhu rodinném dne 25. 9. 2019.


text 3.9
Na přání zesnulé/ho a v souladu s přáním truchlících/pozůstalých se poslední rozloučení bude konat/proběhne/se uskuteční pouze v [úzkém/nejužším] kruhu rodiny.
[Děkujeme, že respektujete toto přání. / Respektujte, prosím, toto přání. Děkujeme.]

Alternativy: poslední rozloučení; smuteční rozloučení; smuteční obřad; církevní obřad; pohřeb

Pozn.: Tento slovní obrat lze použít i v minulém čase a může být doplněn o datum, čas a místo obřadu.

Příklady:
Na přání zesnulého a v souladu s přáním pozůstalých
se smuteční obřad bude konat pouze v úzkém kruhu rodinném.

Na přání zesnulé a v souladu s přáním truchlících
se poslední rozloučení uskutečnilo pouze v kruhu rodiny dne 15. listopadu 2019.


text 3.10
Pohřeb pouze v úzkém/nejužším kruhu rodinném se bude konat se bude konat/proběhne/se uskuteční [dne] datum... v čas... hodin v místo....
[Děkujeme, že respektujete přání rodiny. / Respektujte, prosím, přání rodiny. Děkujeme.]

Alternativy: poslední rozloučení; smuteční rozloučení; smuteční obřad; církevní obřad; pohřeb

Pozn.: Tento slovní obrat lze použít i v minulém čase.

Příklady:
Poslední rozloučení pouze v nejužším kruhu rodinném
se bude konat ve středu dne 27. června 2019 ve 14 hodin
v obřadní síni krematoria města Brna.

Smuteční obřad pouze v úzkém kruhu rodinném
proběhl ve středu dne 27. června 2019 ve 14 hodin
v obřadní síni krematoria města Brna.


text 3.11
Rozloučení proběhlo bez obřadu.

Alternativy: poslední rozloučení; smuteční rozloučení; smuteční obřad; církevní obřad; pohřeb

Pozn.: Tento slovní obrat lze použít i v budoucím čase.


text 3.12
Na přání zesnulé/ho se obřad nekonal.

Alternativy: poslední rozloučení; smuteční rozloučení; smuteční obřad; církevní obřad; pohřeb

Pozn.: Tento slovní obrat lze použít i v budoucím čase.

 

Poděkování


text 4.1
Děkujeme všem, kdo/kteří spolu s námi [tichou] vzpomínkou uctí jeho/její památku.

text 4.2
Děkujeme všem, kdo/kteří [tichou] vzpomínkou uctí jeho/její památku i za vyjádřené projevy soustrasti.

text 4.3
Děkujeme za veškeré projevy soustrasti.

text 4.4
Za vyjádřené projevy soustrasti děkujeme.

text 4.5
Za projevy soustrasti děkujeme.

text 4.6
Děkujeme za sdílený zármutek a všechny vyjádřené projevy soustrasti.

text 4.7
Děkujeme, že jste s námi v pro nás tak těžké chvíli.

text 4.8
Děkujeme za všechny kondolence i za to, že jste v těchto těžkých chvílích s námi.

text 4.9
Děkujeme za všechny kondolence a podporu v těchto bolestných okamžicích.

text 4.10
Děkujeme za podporu a za všechny vyjádřené projevy soustrasti.

 

Kdo se loučí


text 5.1
S láskou vzpomíná doplňte jména a vazby k zesnulé/mu

Příklady:
S láskou vzpomínají
manželka Anna
dcera Alžběta a syn Zbyšek s rodinami

S láskou vzpomínají
manželka Anna
děti Alžběta a Zbyšek s rodinami

S láskou vzpomínají
Anna, manželka
Alžběta, dcera s rodinou
Zbyšek, syn s rodinou


text 5.2
Stýská se nám. doplňte jména a vazby k zesnulé/mu

Příklady:

Stýská se nám.
manželka Anna
dcera Alžběta a syn Zbyšek s rodinami

Stýská se nám.
manželka Anna
děti Alžběta a Zbyšek s rodinami

Stýská se nám.
Anna, manželka
Alžběta, dcera s rodinou
Zbyšek, syn s rodinou


text 5.3
Na vždy budeme s láskou vzpomínat. doplňte jména a vazby k zesnulé/mu

Příklady:
Na vždy budeme s láskou vzpomínat.
manželka Anna
dcera Alžběta a syn Zbyšek s rodinami

Na vždy budeme s láskou vzpomínat.
manželka Anna
děti Alžběta a Zbyšek s rodinami

Na vždy budeme s láskou vzpomínat.
Anna, manželka
Alžběta, dcera s rodinou
Zbyšek, syn s rodinou


text 5.4
Za všechny pozůstalé doplňte jména a vazby k zesnulé/mu

Příklady:
Za všechny pozůstalé
manželka Anna
dcera Alžběta a syn Zbyšek s rodinami

Za všechny pozůstalé
manželka Anna
děti Alžběta a Zbyšek s rodinami

Za všechny pozůstalé
Anna, manželka
Alžběta, dcera s rodinou
Zbyšek, syn s rodinou


text 5.5
Jménem pozůstalých doplňte jména a vazby k zesnulé/mu

Příklady:
Jménem pozůstalých
manželka Anna
dcera Alžběta a syn Zbyšek s rodinami

Jménem pozůstalých
manželka Anna
děti Alžběta a Zbyšek s rodinami

Jménem pozůstalých
Anna, manželka
Alžběta, dcera s rodinou
Zbyšek, syn s rodinou


text 5.6
Za tichou vzpomínku děkuje doplňte jména a vazby k zesnulé/mu

Příklady:
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Anna
dcera Alžběta a syn Zbyšek s rodinami

Za tichou vzpomínku děkují
manželka Anna
děti Alžběta a Zbyšek s rodinami

Za tichou vzpomínku děkují
Anna, manželka
Alžběta, dcera s rodinou
Zbyšek, syn s rodinou


text 5.7
Zarmoucení pozůstalí


text 5.8
Truchlící rodina